The Diaries of Adam and Eve

The Diaries of Adam and Eve เป็นผลงานที่รวมเรื่องสั้นของ มาร์ก ทเวน ๒ เรื่อง คือ Extracts from Adam’s Diary กับ Eve Diary

The Diaries of Adam and Eve หรือภาษาไทยใช้ชื่อว่า อนุทินของอดัมกับอีฟ เป็นผลงานของนักเขียนชื่อก้อง มาร์ก ทเวน (Mark Twain) ชายผู้สร้าง ทอม ซอเยอร์ และ ฮักเกิลเบอร์รี ฟินน์ ให้กลายเป็นอมตะ

อ่านเพิ่มเติม “The Diaries of Adam and Eve”