The Origin of the World: ต้นกำเนิดโลกของ กุสตาฟว์ กูร์แบ

The Origin of the World หรือ L’Origine du monde หรือ ต้นกำเนิดโลก เป็นผลงานของ กุสตาฟว์ กูร์แบ เมื่อปีค.ศ. ๑๘๘๖ เป็นรูปช่วงกลางของสตรีนางหนึ่งนอนเปลือยแยกขา เห็นเส้นขนบนเนินโยนีเต็มตา

The Origin of the World หรือ L’Origine du monde หรือ ต้นกำเนิดโลก เป็นผลงานของ กุสตาฟว์ กูร์แบ เมื่อปีค.ศ. ๑๘๘๖ เป็นรูปช่วงกลางของสตรีนางหนึ่งนอนเปลือยแยกขา เห็นเส้นขนบนเนินโยนีเต็มตา

อ่านเพิ่มเติม “The Origin of the World: ต้นกำเนิดโลกของ กุสตาฟว์ กูร์แบ”