Book of Sith

Book of Sith: Secrets from the Dark Side เป็นหนังสือของ แดเนียล วอลเลซ (Daniel Wallace) ประเภท -อ้างอิง- ซึ่งจะเป็นเกร็ด หรือ อธิบายเรื่องราวที่ไม่ปรากฎในภาพยนตร์ (แต่อาจจะมีการอ้างอิงถึงบ้าง)

Book of Sith: Secrets from the Dark Side เป็นหนังสือของ แดเนียล วอลเลซ (Daniel Wallace) ประเภท -อ้างอิง- ซึ่งจะเป็นเกร็ด หรือ อธิบายเรื่องราวที่ไม่ปรากฎในภาพยนตร์ (แต่อาจจะมีการอ้างอิงถึงบ้าง) ซึ่ง ถ้าใครไม่รู้จัก สตาร์วอร์ส (Star Wars) มาก่อน คงอ่านไม่ค่อยเข้าใจ การอ้างอิงชื่อบุคคลทั้งเหล่าเจไดและซิธ รวมทั้งเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์สตาร์วอร์สเป็นพื้นฐานสำคัญ

อ่านเพิ่มเติม “Book of Sith”