Geoffrey Fisher

Geoffrey Fisher หรือ อาร์คบิช็อปแห่งแคนเทอร์เบอร์รี (ระหว่างปี ๑๙๔๕–๑๙๖๑) ผู้ถุกกล่าวพาดพิงแบบคลาดเคลื่อนในหนังสือของ โรอัลด์ ดาห์ล

Geoffrey Fisher หรือ บารอน ฟิชเชอร์แห่งแลมเบ็ธ หรืออาร์คบิช็อปแห่งแคนเทอร์เบอร์รี (ระหว่างปี ๑๙๔๕–๑๙๖๑) มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์โลกคือท่านเป็นผู้สวมมงกุฎในวันราชาภิเษกของสมเด็จราชินีนาถอิลิซาเบ็ธที่สองแห่งอังกฤษ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๑๙๕๓

อ่านเพิ่มเติม “Geoffrey Fisher”