Judge Dredd – I am the Law

Judge Dredd – จัดส์ เดรดด์ หรือ จัดส์ โจเซฟ เดรดด์ เป็นหนึ่งในตุลาการเบ็ดเสร็จ ทำหน้าที่ตำรวจ อัยการ ทุกสิ่งอย่างไปจนถึงเพชรฆาต